Ảnh hưởng của vi khuẩn quang dưỡng không lưu huỳnh màu tía có khả năng cung cấp Aminolevulinic axits để tăng sinh trưởng và năng suất lúa trồng trên đất mặn Hồng Dân - Bạc Liêu