Một số thông số ảnh hưởng đến công suất cắt khi băm dăm gỗ Keo trên máy BX-444