Nghiên cứu một số nhân tố ảnh hưởng đến tỷ suất dăm khi băm dăm gỗ Keo tai tượng trên máy BX-444