Thiết kế nâng cấp đường giao thông nông thôn đường Bãi Nai - Đồng Dăm thuộc xã Mông Hóa - huyện Kỳ Sơn - tỉnh Hòa Bình