Bước đầu nghiên cứu ảnh hưởng của điều kiện khí hậu đến sinh trưởng cây Pơ mu (Fokienia hodginsii Herry et Thomas) ở Mường La, Sơn La