Đặc điểm của phẫu diện đất phèn trồng Thanh Long (Hylocereus costaricenis L.) tại huyện Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long