Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://elib.vnuf.edu.vn/handle/123456789/13973
Nhan đề: Nghiên cứu giâm hom trà hoa vàng Ba Vì - Hà Tây (Camellia tonkinensis) và trà hoa vàng sơn động Bắc Giang (Camelia euphlebia)
Tác giả: Ngô Quang, Đê (GV hướng dẫn)
Đinh Thị, Lê (SV thực hiện)
Từ khoá: Nghiên cứu giâm hom
Trà hoa vàng Ba Vì
Trà hoa vàng sơn động Bắc Giang
KLTNLN
Năm xuất bản: 2008
Nhà xuất bản: Trường Đại học Lâm nghiệp
Mô tả: 61 tr.
Định danh: http://elib.vnuf.edu.vn/handle/123456789/13973
Bộ sưu tập: Lâm học

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
lv08006080.pdf13.58 MBAdobe PDFbook.png
 Đăng nhập để xem toàn văn


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện điện tử phải tuân thủ Luật bản quyền.