Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://elib.vnuf.edu.vn/handle/123456789/13964
Nhan đề: Nghiên cứu ảnh hưởng của một số nhân tố hoàn cảnh đến khả năng sinh trưởng của cây bản địa dưới tán rừng trồng tại khu vực núi Luốt trường Đại học Lâm Nghiệp
Tác giả: Phạm Minh, Toại
Trần Thị, Yến (GV hướng dẫn)
Dương Thị, Phương (SV thực hiện)
Từ khoá: Nhân tố hoàn cảnh
Khả năng sinh trưởng
Cây bản địa
KLTNLN
Núi Luốt
Năm xuất bản: 2008
Nhà xuất bản: Trường Đại học Lâm nghiệp
Mô tả: 51 tr.
Định danh: http://elib.vnuf.edu.vn/handle/123456789/13964
Bộ sưu tập: Lâm học

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
lv08005912.pdf10.43 MBAdobe PDFbook.png
 Đăng nhập để xem toàn văn


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện điện tử phải tuân thủ Luật bản quyền.