Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://elib.vnuf.edu.vn/handle/123456789/13960
Nhan đề: Factors affecting workers' satisfaction with human resource management at Hai Phat real estate joint stock company, HaNoi
Tác giả: Ho Van, Hoa,...và cộng sự
Từ khoá: human resource management
Satisfaction
Real estate
Hai Phat
Tạp chí số 9-2020
Năm xuất bản: 2020
Nhà xuất bản: Trường Đại học Lâm nghiệp
Mô tả: 8 page.
Định danh: http://elib.vnuf.edu.vn/handle/123456789/13960
Bộ sưu tập: Tạp chí KH&CN Lâm nghiệp

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
19_ So 9_TC KH&CNLN.pdf4.51 MBAdobe PDFbook.png
 Đăng nhập để xem toàn văn


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện điện tử phải tuân thủ Luật bản quyền.