Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://elib.vnuf.edu.vn/handle/123456789/13959
Nhan đề: An oveview of fruit and vegetable supply chain model in HaNoi
Tác giả: Nguyen Thi Thanh, Huyen
Nguyen Thi Anh, Van
Từ khoá: Fruits and vegetables
Operating organization
Supply chain model
Structure
Tạp chí số 9-2020
Năm xuất bản: 2020
Nhà xuất bản: Trường Đại học Lâm nghiệp
Mô tả: 9 page.
Định danh: http://elib.vnuf.edu.vn/handle/123456789/13959
Bộ sưu tập: Tạp chí KH&CN Lâm nghiệp

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
18_So 9_TC KH&CNLN.pdf4.69 MBAdobe PDFbook.png
 Đăng nhập để xem toàn văn


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện điện tử phải tuân thủ Luật bản quyền.