Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://elib.vnuf.edu.vn/handle/123456789/13958
Nhan đề: Factors influence the consumer’s online shopping behavior on cosmetic at pizu ltd company
Tác giả: Nguyen Thuy, Dung
Nguyen Thi Tu, Nga
Từ khoá: Buying behavior
Consumer
Cosmetics
Tạp chí số 9-2020
Năm xuất bản: 2020
Nhà xuất bản: Trường Đại học Lâm nghiệp
Mô tả: 8 page.
Định danh: http://elib.vnuf.edu.vn/handle/123456789/13958
Bộ sưu tập: Tạp chí KH&CN Lâm nghiệp

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
17_So 9_TC KH&CNLN.pdf4.47 MBAdobe PDFbook.png
 Đăng nhập để xem toàn văn


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện điện tử phải tuân thủ Luật bản quyền.