Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://elib.vnuf.edu.vn/handle/123456789/13957
Nhan đề: Investigation on producing single-layer particleboard from bamboo waste and cocoa pod husks
Tác giả: Tang Thi Kim, Hong
Nguyen Duy, Linh
Từ khoá: Bamboo
Physical mechanical properties
Cocoa pod husk
Tạp chí số 9-2020
Năm xuất bản: 2020
Nhà xuất bản: Trường Đại học Lâm nghiệp
Mô tả: 6 page.
Định danh: http://elib.vnuf.edu.vn/handle/123456789/13957
Bộ sưu tập: Tạp chí KH&CN Lâm nghiệp

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
16_So 9_TC KH&CNLN.pdf4.53 MBAdobe PDFbook.png
 Đăng nhập để xem toàn văn


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện điện tử phải tuân thủ Luật bản quyền.