Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://elib.vnuf.edu.vn/handle/123456789/7555
Nhan đề: Đánh giá hiện trạng và đề xuất biện pháp nâng cao hiệu quả quản lí chất thải rắn sinh hoạt sinh hoạt xã Chuyên Mỹ, huyện Phú Xuyên, thành phố Hà Nội
Tác giả: Bùi Xuân, Dũng (GV hướng dẫn)
Nguyễn Thị Ngọc, Ánh (SV thực hiện)
Từ khoá: Chất thải rắn sinh hoạt
Hà Nội
LV11516
KLTNLN
Năm xuất bản: 2016
Nhà xuất bản: Trường Đại học Lâm nghiệp
Mô tả: 41 tr.
Định danh: http://opac.vnuf.edu.vn:8888/handle/123456789/7555
Bộ sưu tập: Quản lý tài nguyên rừng và Môi trường

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
LV11516.pdf854,75 kBAdobe PDFbook.png
 Đăng nhập để xem toàn văn


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện điện tử phải tuân thủ Luật bản quyền.