Kiến trúc cảnh quan : [137] Trang chủ đơn vị Xem thống kê

Khóa luận tốt nghiệp của sinh viên (KLTN) là nguồn tài liệu nội sinh phong phú, đa dạng và luôn được các thế hệ sinh viên tham khảo để thực hiện báo cáo tốt nghiệp, nghiên cứu khoa học.

Đối tượng phục vụ của Bộ sưu tập tài liệu KLTN là cán bộ viên chức, lao động hợp đồng, học viên cao học, học sinh sinh viên (gọi tắt là Bạn đọc) của Trường Đại học Lâm nghiệp. Bạn đọc cần xem toàn văn phải đăng ký sử dụng với cán bộ phụ trách Phòng đọc (tầng 2, nhà T2).

Duyệt

Các bộ sưu tập