Search

Search Results

Results 1-10 of 14 (Search time: 0.107 seconds).
Item hits:
 • Tài liệu tham khảo (Reference Material)


 • Authors: Phan Ngọc, Liên; Nguyễn Văn, Khoan; Nguyễn Thị, Giang;  Co-Author: 2000 (Bao gồm những tác phẩm do Chủ tịch HCM viết từ tháng 11-1924 đến đầu năm 1930. Là thời gian Nguyễn Ái Quốc từ Liên Xô tới Quảng Châu (Trung Quốc)hoạt động đến khi thành lập Đảng. Thời gian này có nhiều sự kiện quan trọng đối với cách mạng thế giới và cách mạng Việt Nam, đánh dấu một bước tiến quan trọng trong quá trình phát triển của tư tưởng Hồ Chí Minh.)

 • Tài liệu tham khảo (Reference Material)


 • Authors: Nguyễn, Thành;  Co-Author: 2000 (Gồm những bài viết và tác phẩm của Chủ tịch Hồ Chí Minh từ 1919 đến tháng 11 năm 1924. Các tác phẩm trong tập 1 phản ánh sự chuyển biến trong tư tưởng của Người từ chủ nghĩa yêu nước đến đến chủ nghĩa xã hội khoa học, đánh dấu sự hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh, về giải phóng dân tộc, giải phóng con người về đoàn kết quốc tế và phương pháp cách mạng... Các tác phẩm này khẳng định con đường đúng đắn để giải phóng dân tộc Việt Nam và các dân tộc bị áp bức trên thế giới, đi theo con đường cách mạng vô sản. Tác giả còn tố cáo tội ác của thực dân, đế quốc, bước đầu đề ra chiến lược sách lược giải phóng dân tộc.)

 • Tài liệu tham khảo (Reference Material)


 • Authors: Mạch Quang, Thắng;  Co-Author: 2005 (Chương 1: Nguồn gốc, quá trình hình thành và phát triển,đối tượng, nhiệm vụ và ý nghĩa học tập tư tưởng Hồ Chí Minh.! Chương 2: Tư tưởng Hồ Chí Minh về vấn đề dân tộc.! Chương 3: Tư tưởng Hồ Chí Minh về chủ nghĩa xã hội và con đường lên xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam.! Chương 4: Tư tưởng Hồ Chí Minh về đoàn kết dân tộc, kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạng thời đại.! Chương 5: Tư tưởng Hồ Chí Minh về Đảng cộng sản Việt Nam, về xây dựng nhà nước do dân, vì dân, của dân.! Chương 6: Tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức, nhân văn, văn hóa.! Chương 7: Một số vấn đề về vận dụng và phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh trong công cuộc đổi mới.!)

 • Tài liệu tham khảo (Reference Material)


 • Authors: Phạm Mai, Hùng;  Co-Author: 2000 (Bao gồm những tác phẩm, bài nói, bài viết, điện văn, thư từ.. của chủ tịch Hồ Chí Minh từ đầu năm 1958 đến hết năm 1959. Các văn kiện trong giai đoạn này thể hiện những quan điểm, đường lối, chủ trương chính sách của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong việc lãnh đạo nhân dân ta thực hiện những nhiệm vụ trước mắt của thời kỳ lịch sử mới: Xây dựng củng cố miền Bắc đưa miền Bắc tiến lên chủ nghĩa xã hội, đồng thời đấu tranh thống nhất nước nhà, nhằm xây dựng một nước Việt Nam hoà bình, độc lập, thống nhất dân chủ giàu mạnh.)

 • Tài liệu tham khảo (Reference Material)


 • Authors: Ngô Thiếu, Hiệu;  Co-Author: 2000 (Bao gồm những bài viết, bài nói của Chủ tịch Hồ Chí Minh từ tháng 1/1963 đến tháng 12/1965. Các tác phẩm phản ánh đầy đủ sinh động tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong giai đoạn Người cùng với Ban Chấp hành Trung ương Đảng lãnh đạo toàn Đảng toàn dân, toàn quân tiến hành đồng thời hai chiến lược cách mạng là xây dựng bảo vệ miền Bắc xã hội hội chủ nghĩa và hoàn thành cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân miền Nam, thực hiện mục tiêu chung là hoà bình, độc lập, thống nhất, dân chủ và chủ nghĩa xã hội.)

 • Tài liệu tham khảo (Reference Material)


 • Authors: Lê Huy, Hoan;  Co-Author: 2000 (Bao gồm những tác phẩm, bài viết, bài nói, điện văn, thư từ, tuyên bố, trả lời các nhà báo của chủ tịch Hồ Chí Minh viết từ cuối tháng 6 năm 1955 đến cuối năm 1957.)

 • Tài liệu tham khảo (Reference Material)


 • Authors: Lê Doãn, Tá;  Co-Author: 2000 (Gồm các bài nói, bài viết của chủ tịch Hồ Chí Minh từ ngày 1-1-1950 đến cuối tháng 12-1952. Đây là thời kỳ cuộc kháng chiến của nhân dân ta chống thực dân Pháp đang chuyển mạnh từ thế cầm cự sang thế phản công tích cực để tiến tới tổng phản công.)

 • Tài liệu tham khảo (Reference Material)


 • Authors: Lê Văn, Tích;  Co-Author: 2000 (Gồm những bài viết, bài nói, thư từ, điện văn,... của chủ tịch Hồ Chí Minh từ ngày 1 tháng 1 năm 1966 đến khi Người từ biệt thế giới này.)

 • Tài liệu tham khảo (Reference Material)


 • Authors: Lê Mâu, Hãn;  Co-Author: 2000 (Bao gồm những tác phẩm của Chủ tịch Hồ Chí Minh viết từ tháng 2-1930 đến ngày 2-9-1945. Thể hiện những cống hiến lớn lao về tư tưởng, đường lối và tổ chức của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với cách mạng Việt Nam và phong trào cách mạng Thế giới.)

 • Tài liệu tham khảo (Reference Material)


 • Authors: Chu Đức, Tính;  Co-Author: 2008 (Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại là kết tinh trí tuệ, bản lĩnh và khí phách Việt Nam được nâng cao tầm vóc trong thời đại mới...)