Nguyễn Văn Việt
Year of Birth: 1971
Fields/Area of Specialization: Đại học: Giảng dạy các môn học: Sinh lý thực vật; Sinh học phân tử, Công nghệ tế bào thực vật; Dược liệu thú y; Cơ sở di truyền của chọn tạo giống. Sau đại học: Giảng dạy các môn: Các hợp chất tự nhiên; Công nghệ tế bào thực vật nâng cao; Sinh lý thực vật ứng dụng; Phân tích đa dạng di truyền; Nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao. Đào tạo ngắn hạn/Bồi dưỡng: Giám định sinh vật biến đổi gen và sản phẩm biến đổi gen bằng kỹ thuật sinh học phân tử.
Qualification: Phó Giáo sư
Google Scholar: Link
+ QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO: 1996, Cử nhân, Sinh lý thực vật, Đại học Khoa học tự nhiên - Đại học QG Hà Nội; 2006, Thạc sĩ, Sinh học thực nghiệm, Viện Công nghệ sinh học - Viện KH&CN Việt Nam; 2013, Tiến sĩ, Di truyền chọn giống cây lâm nghiệp, Trường Đại học Lâm nghiệp Nam Kinh - Trung Quốc. + QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC: 7/1996 - 11/1997: Kỹ thuật viên tại Công ty Hà Thủy - Hà Nội 01/1998 - 12/1999: Tập sự giảng dạy và nghiên cứu, Khoa Khoa học đại cương, Trường Đại học Lâm nghiệp; 02/1999 - 5/2000: Giảng viên và nghiên cứu viên Khoa Khoa học đại cương, Trường Đại học Lâm nghiệp; 6/2000 - 3/2004: Giảng viên và nghiên cứu viên Khoa Lâm học, Trường Đại học Lâm nghiệp; 3/2004 - 6/2007: Phó chủ nhiệm bộ môn Sinh học, Khoa Lâm học, Trường Đại học Lâm nghiệp; 7/2007 - 9/2009: Giảng viên, nghiên cứu viên, Giám đốc Trung tâm TNTH Khoa Lâm học, Trường Đại học Lâm nghiệp; 9/2009 - 7/2013: Nghiên cứu sinh ngành Di truyền chọn giống cây lâm nghiệp tại Trường Đại học Nam Kinh Trung Quốc; 8/2013 đến 11/2014: Giảng viên và nghiên cứu tại Bộ môn Công nghệ tế bào, Viện Công nghệ sinh học Lâm nghiệp, Đại học Lâm nghiệp; 11/2014 đến nay: Chủ nhiệm Bộ môn Công nghệ tế bào, Viện Công nghệ sinh học Lâm nghiệp, Trường Đại học Lâm nghiệp; 12/2016 đến nay: Chủ nhiệm Bộ môn Công nghệ tế bào, Phó viện trưởng Viện Công nghệ sinh học Lâm nghiệp, Trường Đại học Lâm nghiệp.

Content Distribution

ABSTRACTS VIEWS

1933

VIEWS & DOWNLOAD

48

Top Country :

Search Results

  • item.jpg
  • Giáo trình (VNUF Book)


  • Authors: Mai Hải, Châu; Nguyễn Văn, Việt; La Việt, Hồng (2022)

  • Tài liệu giới thiêu về: Sinh lý tế bào thực vật; Trao đổi nước ở thực vật; Quang hợp của thực vật; Hô hấp của thực vật; Sự vận chuyển và phân bố các chất đồng hóa trong cây; Dinh dưỡng khoáng và nitơ ở thực vật; Sinh trưởng và phát triển của thực vật và Tính chống chịu của thực vật.

???browse.full.range???
 Nguyễn Văn Việt
author picture
Qualification: Đại học: Giảng dạy các môn học: Sinh lý thực vật; Sinh học phân tử, Công nghệ tế bào thực vật; Dược liệu thú y; Cơ sở di truyền của chọn tạo giống. Sau đại học: Giảng dạy các môn: Các hợp chất tự nhiên; Công nghệ tế bào thực vật nâng cao; Sinh lý thực vật ứng dụng; Phân tích đa dạng di truyền; Nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao. Đào tạo ngắn hạn/Bồi dưỡng: Giám định sinh vật biến đổi gen và sản phẩm biến đổi gen bằng kỹ thuật sinh học phân tử.
Fields/Area of Specialization: Phó Giáo sư
+ QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO: 1996, Cử nhân, Sinh lý thực vật, Đại học Khoa học tự nhiên - Đại học QG Hà Nội; 2006, Thạc sĩ, Sinh học thực nghiệm, Viện Công nghệ sinh học - Viện KH&CN Việt Nam; 2013, Tiến sĩ, Di truyền chọn giống cây lâm nghiệp, Trường Đại học Lâm nghiệp Nam Kinh - Trung Quốc. + QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC: 7/1996 - 11/1997: Kỹ thuật viên tại Công ty Hà Thủy - Hà Nội 01/1998 - 12/1999: Tập sự giảng dạy và nghiên cứu, Khoa Khoa học đại cương, Trường Đại học Lâm nghiệp; 02/1999 - 5/2000: Giảng viên và nghiên cứu viên Khoa Khoa học đại cương, Trường Đại học Lâm nghiệp; 6/2000 - 3/2004: Giảng viên và nghiên cứu viên Khoa Lâm học, Trường Đại học Lâm nghiệp; 3/2004 - 6/2007: Phó chủ nhiệm bộ môn Sinh học, Khoa Lâm học, Trường Đại học Lâm nghiệp; 7/2007 - 9/2009: Giảng viên, nghiên cứu viên, Giám đốc Trung tâm TNTH Khoa Lâm học, Trường Đại học Lâm nghiệp; 9/2009 - 7/2013: Nghiên cứu sinh ngành Di truyền chọn giống cây lâm nghiệp tại Trường Đại học Nam Kinh Trung Quốc; 8/2013 đến 11/2014: Giảng viên và nghiên cứu tại Bộ môn Công nghệ tế bào, Viện Công nghệ sinh học Lâm nghiệp, Đại học Lâm nghiệp; 11/2014 đến nay: Chủ nhiệm Bộ môn Công nghệ tế bào, Viện Công nghệ sinh học Lâm nghiệp, Trường Đại học Lâm nghiệp; 12/2016 đến nay: Chủ nhiệm Bộ môn Công nghệ tế bào, Phó viện trưởng Viện Công nghệ sinh học Lâm nghiệp, Trường Đại học Lâm nghiệp.
???browse.full.range???
  • item.jpg
  • Giáo trình (VNUF Book)


  • Authors: Mai Hải, Châu; Nguyễn Văn, Việt; La Việt, Hồng (2022)

  • Tài liệu giới thiêu về: Sinh lý tế bào thực vật; Trao đổi nước ở thực vật; Quang hợp của thực vật; Hô hấp của thực vật; Sự vận chuyển và phân bố các chất đồng hóa trong cây; Dinh dưỡng khoáng và nitơ ở thực vật; Sinh trưởng và phát triển của thực vật và Tính chống chịu của thực vật.