Bùi Xuân Dũng
Year of Birth: 1979
Fields/Area of Specialization: Đại học: Thủy văn và quản lý lưu vực; Quan trắc lưu vực; Sử dụng đất và chất lượng nước; Kỹ thuật sinh học quản lý môi trường; Dịch vụ hệ sinh thái. Sau đại học: Thủy văn và quản lý lưu vực nâng cao; Các nguyên tắc trong quản lý tài nguyên và môi trường; Kỹ thuật sinh học quản lý môi trường. Đào tạo ngắn hạn/ bồi dưỡng: Quan trắc môi trường đất và nước; Kỹ thuật sinh học bảo vệ môi trường đất và nước; Lượng hóa dịch vụ hệ sinh thái rừng.
Qualification: PGS.TS
Google Scholar: Link
+ QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO: 2003: Kỹ sư, Quản lý Tài nguyên rừng, Trường Đại học Lâm Nghiệp; 2010: Thạc sĩ, Phục hồi và bảo vệ môi trường quốc tế, Trường Đại học Nông Nghiệp và Công Nghệ Tokyo, Nhật Bản; 2013: Tiến sĩ, Khoa học cộng sinh các nguồn tài nguyên thiên nhiên và môi trường, Trường Đại học Nông Nghiệp và Công Nghệ Tokyo, Nhật Bản. + QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC: 9/2003-6/2005: Tập sự giảng dạy và nghiên cứu, Khoa Quản lý TNR&MT, Trường Đại học Lâm Nghiệp; 6/2005-9/2008: Giảng viên và nghiên cứu viên, Khoa Quản lý TNR&MT, Trường Đại học Lâm Nghiệp; 10/2008-9/2010: Học viên cao học, Đại học Nông Nghiệp và Công Nghệ Tokyo, Nhật Bản; 10/2010-10/2013: Nghiên cứu sinh/trợ lý nghiên cứu, Đại học Nông Nghiệp và Công Nghệ Tokyo, Nhật Bản; 10/2010-10/2013: Học viên chương trình lãnh đạo thực địa môi trường, Đại học Nông Nghiệp và Công Nghệ Tokyo, Nhật Bản; 11/2011- 3/2012: Thực tập sinh, Đại học Califorlia, Davis, Mỹ; 10/2013-3/2016: Giảng viên/Trợ lý đào tạo sau đại học/Phó Trưởng Bộ môn Quản lý môi trường, Trường Đại học Lâm Nghiệp; 10/2013- nay: Giảng viên/Trưởng Bộ môn Quản lý môi trường, Khoa Quản lý TNR&MT, Trường Đại học Lâm Nghiệp.

Content Distribution

ABSTRACTS VIEWS

640

VIEWS & DOWNLOAD

68

Top Country :

Search Results

???browse.full.range???
 Bùi Xuân Dũng
Qualification: Đại học: Thủy văn và quản lý lưu vực; Quan trắc lưu vực; Sử dụng đất và chất lượng nước; Kỹ thuật sinh học quản lý môi trường; Dịch vụ hệ sinh thái. Sau đại học: Thủy văn và quản lý lưu vực nâng cao; Các nguyên tắc trong quản lý tài nguyên và môi trường; Kỹ thuật sinh học quản lý môi trường. Đào tạo ngắn hạn/ bồi dưỡng: Quan trắc môi trường đất và nước; Kỹ thuật sinh học bảo vệ môi trường đất và nước; Lượng hóa dịch vụ hệ sinh thái rừng.
Fields/Area of Specialization: PGS.TS
+ QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO: 2003: Kỹ sư, Quản lý Tài nguyên rừng, Trường Đại học Lâm Nghiệp; 2010: Thạc sĩ, Phục hồi và bảo vệ môi trường quốc tế, Trường Đại học Nông Nghiệp và Công Nghệ Tokyo, Nhật Bản; 2013: Tiến sĩ, Khoa học cộng sinh các nguồn tài nguyên thiên nhiên và môi trường, Trường Đại học Nông Nghiệp và Công Nghệ Tokyo, Nhật Bản. + QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC: 9/2003-6/2005: Tập sự giảng dạy và nghiên cứu, Khoa Quản lý TNR&MT, Trường Đại học Lâm Nghiệp; 6/2005-9/2008: Giảng viên và nghiên cứu viên, Khoa Quản lý TNR&MT, Trường Đại học Lâm Nghiệp; 10/2008-9/2010: Học viên cao học, Đại học Nông Nghiệp và Công Nghệ Tokyo, Nhật Bản; 10/2010-10/2013: Nghiên cứu sinh/trợ lý nghiên cứu, Đại học Nông Nghiệp và Công Nghệ Tokyo, Nhật Bản; 10/2010-10/2013: Học viên chương trình lãnh đạo thực địa môi trường, Đại học Nông Nghiệp và Công Nghệ Tokyo, Nhật Bản; 11/2011- 3/2012: Thực tập sinh, Đại học Califorlia, Davis, Mỹ; 10/2013-3/2016: Giảng viên/Trợ lý đào tạo sau đại học/Phó Trưởng Bộ môn Quản lý môi trường, Trường Đại học Lâm Nghiệp; 10/2013- nay: Giảng viên/Trưởng Bộ môn Quản lý môi trường, Khoa Quản lý TNR&MT, Trường Đại học Lâm Nghiệp.
???browse.full.range???