Nguyễn Bá Long
Year of Birth: 1976
Fields/Area of Specialization: Đại học: Đánh giá đất đai; Quản lý Nhà nước về đất đai; Đăng ký thống kê đất đai; Thanh tra đất đai; Bồi thường giải phóng mặt bằng; Môi giới bất động sản; Quản lý bất động sản; Khoa học quản lý và lãnh đạo; Định giá bất động sản; Thị trường bất động sản; Quy hoạch phát triển bất động sản Sau đại học: Hệ thống pháp luật đất đai; Quy hoạch sử dụng đất bền vững; Quản lý quy hoạch nông thôn; Thị trường bất động sản; Thanh tra, kiểm soát sử dụng đất; Phương pháp nghiên cứu khoa học trong quản lý đất đai; Tài chính về đất đai; Hệ thống quản lý đất đai phát triển. Đào tạo ngắn hạn/Bồi dưỡng: Quản lý đất đai; Môi giới bất động sản; Định giá bất động sản.
Qualification: Giảng viên chính
Google Scholar: Link
+ QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO: 1998: Kỹ sư, Quản lý đất đai, Học viện Nông nghiệp Việt Nam; 2005, Thạc sỹ, Quản lý đất đai, Học viện Nông nghiệp Việt Nam; 2017, Tiến sỹ, Quản lý đất đai, Học viện Nông nghiệp Việt Nam. + QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC: 01/1999-8/2005, Giảng viên, Bộ môn Quản lý đất đai Khoa Lâm học, Trường Đại học Lâm nghiệp; 12/2005-9/2009, Giảng viên, Phó Chủ nhiệm Bộ môn Quản lý đất đai, Khoa Kinh tế và QTKD, Trường Đại học Lâm nghiệp theo QĐ số 594/QĐ-ĐHLN-TCHC, ngày 30 tháng 12 năm 2005; 9/2009-9/2016, Giảng viên, Chủ nhiệm Bộ môn Quản lý đất đai, Khoa Kinh tế và QTKD, Trường Đại học Lâm nghiệp theo QĐ số 664/QĐ-ĐHLN-TCHC, ngày 11 tháng 9 năm 2009. 10/2016 - 7/2017, Giảng viên, Phó Viện trưởng phụ trách Viện Quản lý đất đai và Phát triển nông thôn, Trường Đại học Lâm nghiệp Theo QĐ số 2828/QĐ-ĐHLN-TCHC, ngày 30 tháng 9 năm 2016, 7/2017-nay, Giảng viên, Viện trưởng Viện Quản lý đất đai và Phát triển nông thôn, Trường Đại học Lâm nghiệp Theo QĐ số 1239/QĐ-ĐHLN-TCHC, ngày 05 tháng 7 năm 2017.

Content Distribution

ABSTRACTS VIEWS

899

VIEWS & DOWNLOAD

56

Top Country :

Search Results

  • item.jpg
  • Tạp chí KH&CN Lâm nghiệp (VNUF Journal Article)


  • Authors: Đỗ Thị, Tám; Trần Thị Thanh, Huyền; Nguyễn Thị Hồng, Hạnh; Nguyễn Bá, Long (2021)

  • Để nâng cao hiệu quả thực hiện QH, KHSDĐ cần thực hiện đồng bộ các giải pháp sau: nâng cao chất lượng phương án QH, KHSDĐ; huy động vốn đầu tư; khai thác và sử dụng hiệu quả quỹ đất; tăng cường quản lý thực hiện QH, KHSDĐ

???browse.full.range???
 Nguyễn Bá Long
Qualification: Đại học: Đánh giá đất đai; Quản lý Nhà nước về đất đai; Đăng ký thống kê đất đai; Thanh tra đất đai; Bồi thường giải phóng mặt bằng; Môi giới bất động sản; Quản lý bất động sản; Khoa học quản lý và lãnh đạo; Định giá bất động sản; Thị trường bất động sản; Quy hoạch phát triển bất động sản Sau đại học: Hệ thống pháp luật đất đai; Quy hoạch sử dụng đất bền vững; Quản lý quy hoạch nông thôn; Thị trường bất động sản; Thanh tra, kiểm soát sử dụng đất; Phương pháp nghiên cứu khoa học trong quản lý đất đai; Tài chính về đất đai; Hệ thống quản lý đất đai phát triển. Đào tạo ngắn hạn/Bồi dưỡng: Quản lý đất đai; Môi giới bất động sản; Định giá bất động sản.
Fields/Area of Specialization: Giảng viên chính
+ QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO: 1998: Kỹ sư, Quản lý đất đai, Học viện Nông nghiệp Việt Nam; 2005, Thạc sỹ, Quản lý đất đai, Học viện Nông nghiệp Việt Nam; 2017, Tiến sỹ, Quản lý đất đai, Học viện Nông nghiệp Việt Nam. + QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC: 01/1999-8/2005, Giảng viên, Bộ môn Quản lý đất đai Khoa Lâm học, Trường Đại học Lâm nghiệp; 12/2005-9/2009, Giảng viên, Phó Chủ nhiệm Bộ môn Quản lý đất đai, Khoa Kinh tế và QTKD, Trường Đại học Lâm nghiệp theo QĐ số 594/QĐ-ĐHLN-TCHC, ngày 30 tháng 12 năm 2005; 9/2009-9/2016, Giảng viên, Chủ nhiệm Bộ môn Quản lý đất đai, Khoa Kinh tế và QTKD, Trường Đại học Lâm nghiệp theo QĐ số 664/QĐ-ĐHLN-TCHC, ngày 11 tháng 9 năm 2009. 10/2016 - 7/2017, Giảng viên, Phó Viện trưởng phụ trách Viện Quản lý đất đai và Phát triển nông thôn, Trường Đại học Lâm nghiệp Theo QĐ số 2828/QĐ-ĐHLN-TCHC, ngày 30 tháng 9 năm 2016, 7/2017-nay, Giảng viên, Viện trưởng Viện Quản lý đất đai và Phát triển nông thôn, Trường Đại học Lâm nghiệp Theo QĐ số 1239/QĐ-ĐHLN-TCHC, ngày 05 tháng 7 năm 2017.
???browse.full.range???
  • item.jpg
  • Tạp chí KH&CN Lâm nghiệp (VNUF Journal Article)


  • Authors: Đỗ Thị, Tám; Trần Thị Thanh, Huyền; Nguyễn Thị Hồng, Hạnh; Nguyễn Bá, Long (2021)

  • Để nâng cao hiệu quả thực hiện QH, KHSDĐ cần thực hiện đồng bộ các giải pháp sau: nâng cao chất lượng phương án QH, KHSDĐ; huy động vốn đầu tư; khai thác và sử dụng hiệu quả quỹ đất; tăng cường quản lý thực hiện QH, KHSDĐ