Bùi Thị Minh Nguyệt
Year of Birth: 1975
Fields/Area of Specialization: Bậc đại học: Quản trị kinh doanh; Kinh tế nông nghiệp; Chính sách Lâm nghiệp. Bậc sau đại học: Kinh tế nông nghiệp; Tài chính; Quản trị kinh doanh.
Qualification: GVC, TS
Google Scholar: Link
+ QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO: Kỹ sư lâm nghiệp- Chuyên môn hóa Quản kinh tế, Trường đại học Lâm nghiệp, khóa 1992 - 1997; Thạc sỹ Kinh tế nông nghiệp, Trường Đại học Nông nghiệp I Hà Nội, khóa 2002 - 2004; TIến sỹ Kinh tế, Trường Đại học kinh tế quốc dân, khóa 2009 - 2014. + QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC: 1997 - 2007: Giảng viên - Trường Đại học Lâm nghiệp; 2007 - 2008: Phó Chủ nhiệm Bộ môn Quản trị doanh nghiệp; 2008 - 2012: Chủ nhiệm Bộ môn Quản trị doanh nghiệp; 2012 - 2018: Phó Trưởng Khoa Kinh tế và Quản trị kinh doanh; 2018 - nay: Trưởng Khoa Kinh tế và Quản trị kinh doanh.

Content Distribution

ABSTRACTS VIEWS

1035

VIEWS & DOWNLOAD

512

Top Country :

Search Results

 • item.jpg
 • Bài giảng (VNUF Textbook)


 • Authors: Nguyễn Thị Thu, Nga; Nguyễn Thành Trung, Hiếu; Bùi Thị Minh, Nguyệt; Nguyễn Thị Xuân, Hương (2022)

 • Tài liệu trang bị cho người học tri thức và kỹ năng cần thiết để đánh giá bản thân, tìm kiếm và đánh giá ý tưởng kinh doanh, hình thành kế hoạch kinh doanh và triển khai thành lập doanh nghiệp với các kiến thức ban đầu có thể đưa doanh nghiệp vào hoạt động.

 • GT_Kinh doanh bat dong san.pdf.jpg
 • Giáo trình (VNUF Book)


 • Authors: Bùi Thị Minh, Nguyệt (2021)

 • Giáo trình đề cập tới Những vấn đề cơ bản về kinh doanh bất động sản; Quản trị kinh doanh bất động sản; Quản lý dự án đầu tư kinh doanh bất động sản; Marketing bất động sản và Hợp động kinh doanh và hồ sơ bất động sản.

 • item.jpg
 • Tạp chí KH&CN Lâm nghiệp (VNUF Journal Article)


 • Authors: Nguyễn Văn, Sáng; Bùi Thị Minh, Nguyệt (2021)

 • Lạng Sơn có nhiều tiềm năng, lợi thế để phát triển sản xuất cây Hồi như: Phù hợp với điều kiện tự nhiên, có tiềm năng mở rộng quy mô, có hiệu quả về kinh tế, xã hội và môi trường. Diện tích trồng Hồi hiện nay là 30.647 ha, phân bố tập trung nhiều ở 3 huyện: Văn Quang, Bình Gia và Văn Lãng, sản lượng 0,36 – 0,58 tấn/ha/năm. Lạng Sơn vẫn còn nhiều tiềm năng để mở rộng diện tích trồng.

???browse.full.range???
 Bùi Thị Minh Nguyệt
Qualification: Bậc đại học: Quản trị kinh doanh; Kinh tế nông nghiệp; Chính sách Lâm nghiệp. Bậc sau đại học: Kinh tế nông nghiệp; Tài chính; Quản trị kinh doanh.
Fields/Area of Specialization: GVC, TS
+ QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO: Kỹ sư lâm nghiệp- Chuyên môn hóa Quản kinh tế, Trường đại học Lâm nghiệp, khóa 1992 - 1997; Thạc sỹ Kinh tế nông nghiệp, Trường Đại học Nông nghiệp I Hà Nội, khóa 2002 - 2004; TIến sỹ Kinh tế, Trường Đại học kinh tế quốc dân, khóa 2009 - 2014. + QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC: 1997 - 2007: Giảng viên - Trường Đại học Lâm nghiệp; 2007 - 2008: Phó Chủ nhiệm Bộ môn Quản trị doanh nghiệp; 2008 - 2012: Chủ nhiệm Bộ môn Quản trị doanh nghiệp; 2012 - 2018: Phó Trưởng Khoa Kinh tế và Quản trị kinh doanh; 2018 - nay: Trưởng Khoa Kinh tế và Quản trị kinh doanh.
???browse.full.range???
 • item.jpg
 • Bài giảng (VNUF Textbook)


 • Authors: Nguyễn Thị Thu, Nga; Nguyễn Thành Trung, Hiếu; Bùi Thị Minh, Nguyệt; Nguyễn Thị Xuân, Hương (2022)

 • Tài liệu trang bị cho người học tri thức và kỹ năng cần thiết để đánh giá bản thân, tìm kiếm và đánh giá ý tưởng kinh doanh, hình thành kế hoạch kinh doanh và triển khai thành lập doanh nghiệp với các kiến thức ban đầu có thể đưa doanh nghiệp vào hoạt động.

 • GT_Kinh doanh bat dong san.pdf.jpg
 • Giáo trình (VNUF Book)


 • Authors: Bùi Thị Minh, Nguyệt (2021)

 • Giáo trình đề cập tới Những vấn đề cơ bản về kinh doanh bất động sản; Quản trị kinh doanh bất động sản; Quản lý dự án đầu tư kinh doanh bất động sản; Marketing bất động sản và Hợp động kinh doanh và hồ sơ bất động sản.

 • item.jpg
 • Tạp chí KH&CN Lâm nghiệp (VNUF Journal Article)


 • Authors: Nguyễn Văn, Sáng; Bùi Thị Minh, Nguyệt (2021)

 • Lạng Sơn có nhiều tiềm năng, lợi thế để phát triển sản xuất cây Hồi như: Phù hợp với điều kiện tự nhiên, có tiềm năng mở rộng quy mô, có hiệu quả về kinh tế, xã hội và môi trường. Diện tích trồng Hồi hiện nay là 30.647 ha, phân bố tập trung nhiều ở 3 huyện: Văn Quang, Bình Gia và Văn Lãng, sản lượng 0,36 – 0,58 tấn/ha/năm. Lạng Sơn vẫn còn nhiều tiềm năng để mở rộng diện tích trồng.