Hoàng Văn Sâm
Year of Birth: 1977
Fields/Area of Specialization: Đại học: Phân loại thực vật; Thực vật rừng; Quản lý vườn quốc gia, khu bảo tồn thiên nhiên; Sau Đại học: Quản lý tài nguyên thực vật; Quản lý rừng đặc dụng tại Trường Đại học Lâm nghiệp; Các họ thực vật Đông Nam Á; Thực vật dân tộc học tại Đại học Leiden, Hà Lan; Quản lý Vườn quốc gia và bảo tồn Đa dạng sinh học: Giảng dạy chương trình Erasmus tại Đại học Valladolid, Tây Ban Nha. Đào tạo ngắn hạn/Bồi dưỡng: Phân loại thực vật và đa dạng sinh học cho nhiều vườn quốc gia, khu bảo tồn thiên nhiên tại Việt Nam; Lâm sản ngoài gỗ cho cán bộ, giảng viên từ Lào, Cambodia và Việt Nam (dự án Asean Link); Đa dạng sinh học thực vật cho cán bộ từ Châu Á và Nam Mỹ (Do vườn thực vật Hoa Nam, Trung Quốc tổ chức).
Qualification: Giáo sư
Google Scholar: Link
+ QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO: 1999, Kỹ sư, Quản lý Tài nguyên rừng, Trường Đại học Lâm nghiệp; 2004, Thạc sỹ, Phân loại Thực vật và Bảo tồn Đa dạng sinh học, Đại học Leiden, Vương quốc Hà Lan; 2009, Tiến sỹ, Phân loại Thực vật và Bảo tồn Đa dạng sinh học, Đại học Leiden, Vương quốc Hà Lan; 6-8/2002. Tập huấn về Phân loại thực vật. Bogor, Inđônêsia; 8-11/2011. Nghiên cứu về phân loại thực vật; quản lý vườn quốc gia và khu bảo tồn thiên nhiên tại Đại học Bang Colorado, Hoa Kỳ; 6-7. 2010. Nghiên cứu phân loại thực vật. Trung tâm Đa dạng sinh học quốc gia Hà Lan; 9-11/2003. Nghiên cứu phân loại thực vật tại Bảo tàng thiên nhiên quốc gia Pháp. Pari; 9-12/2010. Nghiên cứu về thực vật, đa dạng sinh học tại Vườn thực vật Hoa Nam, Trung Quốc; 6-2016. Nghiên cứu Quản lý vườn quốc gia, bảo tồn thiên nhiên. Đại học Gottingen, CHLB Đức. + QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC: 2017 - nay: Giảng viên cao cấp Trường Đại học Lâm nghiệp. 1999 - 2016: Giảng viên Trường Đại học Lâm nghiệp; 8/2016 - nay, Trưởng phòng Hợp tác quốc tế, Trường Đại học Lâm nghiệp; 11/2015 - 8/2016, Trưởng phòng Khoa học công nghệ và Hợp tác quốc tế, Trường Đại học Lâm nghiệp; 11/2013 - 10/215, Phó Trưởng phòng Khoa học công nghệ và Hợp tác quốc tế, Trường Đại học Lâm nghiệp; 09/2009 - 4/2016, Giám đốc Trung tâm Đa dạng sinh học, Trường Đại học Lâm nghiệp.

Content Distribution

ABSTRACTS VIEWS

943

VIEWS & DOWNLOAD

229

Top Country :

Search Results

  • item.jpg
  • Tạp chí KH&CN Lâm nghiệp (VNUF Journal Article)


  • Authors: Vũ Kim, Dung; Nguyễn Thị Mai, Hương; Nguyễn Thị Lan, Anh; Lê Sỹ, Dũng; Hoàng Văn, Sâm (2021)

  • . Kết quả nghiên cứu cho thấy sử dụng phương pháp chưng cất lôi cuối hơi nước đã xác định được tỷ lệ tối ưu và kết quả phân tích GC-MS cho thấy tinh dầu từ lá Xá xị có 27 chất được nhận diện, thành phần chính là các chất thuộc nhóm terpenoids như Caryophyllene (E) (47,01%), Humulene (a) (14,46%), Caryophyllene oxide (12,65%), Germacrene D (5%). Tinh dầu từ cành Xá xị đã xác định được 47 chất, với các chất chính thuộc nhóm mono và sesquiterpenes: β-Caryophyllene (12,10%), Myrcene (10,61%), Linalool (8,20%), Cadino (a) (11,21%), Cadinene (d) (5%). Tinh dầu từ vỏ thân Xá xị có 45 chất được nhận diện với các chất chính thuộc nhóm terpenoids: Cadinene (d) (18,68%), Cadinol (a) (5,01%), Muu...

???browse.full.range???
 Hoàng Văn Sâm
author picture
Qualification: Đại học: Phân loại thực vật; Thực vật rừng; Quản lý vườn quốc gia, khu bảo tồn thiên nhiên; Sau Đại học: Quản lý tài nguyên thực vật; Quản lý rừng đặc dụng tại Trường Đại học Lâm nghiệp; Các họ thực vật Đông Nam Á; Thực vật dân tộc học tại Đại học Leiden, Hà Lan; Quản lý Vườn quốc gia và bảo tồn Đa dạng sinh học: Giảng dạy chương trình Erasmus tại Đại học Valladolid, Tây Ban Nha. Đào tạo ngắn hạn/Bồi dưỡng: Phân loại thực vật và đa dạng sinh học cho nhiều vườn quốc gia, khu bảo tồn thiên nhiên tại Việt Nam; Lâm sản ngoài gỗ cho cán bộ, giảng viên từ Lào, Cambodia và Việt Nam (dự án Asean Link); Đa dạng sinh học thực vật cho cán bộ từ Châu Á và Nam Mỹ (Do vườn thực vật Hoa Nam, Trung Quốc tổ chức).
Fields/Area of Specialization: Giáo sư
+ QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO: 1999, Kỹ sư, Quản lý Tài nguyên rừng, Trường Đại học Lâm nghiệp; 2004, Thạc sỹ, Phân loại Thực vật và Bảo tồn Đa dạng sinh học, Đại học Leiden, Vương quốc Hà Lan; 2009, Tiến sỹ, Phân loại Thực vật và Bảo tồn Đa dạng sinh học, Đại học Leiden, Vương quốc Hà Lan; 6-8/2002. Tập huấn về Phân loại thực vật. Bogor, Inđônêsia; 8-11/2011. Nghiên cứu về phân loại thực vật; quản lý vườn quốc gia và khu bảo tồn thiên nhiên tại Đại học Bang Colorado, Hoa Kỳ; 6-7. 2010. Nghiên cứu phân loại thực vật. Trung tâm Đa dạng sinh học quốc gia Hà Lan; 9-11/2003. Nghiên cứu phân loại thực vật tại Bảo tàng thiên nhiên quốc gia Pháp. Pari; 9-12/2010. Nghiên cứu về thực vật, đa dạng sinh học tại Vườn thực vật Hoa Nam, Trung Quốc; 6-2016. Nghiên cứu Quản lý vườn quốc gia, bảo tồn thiên nhiên. Đại học Gottingen, CHLB Đức. + QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC: 2017 - nay: Giảng viên cao cấp Trường Đại học Lâm nghiệp. 1999 - 2016: Giảng viên Trường Đại học Lâm nghiệp; 8/2016 - nay, Trưởng phòng Hợp tác quốc tế, Trường Đại học Lâm nghiệp; 11/2015 - 8/2016, Trưởng phòng Khoa học công nghệ và Hợp tác quốc tế, Trường Đại học Lâm nghiệp; 11/2013 - 10/215, Phó Trưởng phòng Khoa học công nghệ và Hợp tác quốc tế, Trường Đại học Lâm nghiệp; 09/2009 - 4/2016, Giám đốc Trung tâm Đa dạng sinh học, Trường Đại học Lâm nghiệp.
???browse.full.range???
  • item.jpg
  • Tạp chí KH&CN Lâm nghiệp (VNUF Journal Article)


  • Authors: Vũ Kim, Dung; Nguyễn Thị Mai, Hương; Nguyễn Thị Lan, Anh; Lê Sỹ, Dũng; Hoàng Văn, Sâm (2021)

  • . Kết quả nghiên cứu cho thấy sử dụng phương pháp chưng cất lôi cuối hơi nước đã xác định được tỷ lệ tối ưu và kết quả phân tích GC-MS cho thấy tinh dầu từ lá Xá xị có 27 chất được nhận diện, thành phần chính là các chất thuộc nhóm terpenoids như Caryophyllene (E) (47,01%), Humulene (a) (14,46%), Caryophyllene oxide (12,65%), Germacrene D (5%). Tinh dầu từ cành Xá xị đã xác định được 47 chất, với các chất chính thuộc nhóm mono và sesquiterpenes: β-Caryophyllene (12,10%), Myrcene (10,61%), Linalool (8,20%), Cadino (a) (11,21%), Cadinene (d) (5%). Tinh dầu từ vỏ thân Xá xị có 45 chất được nhận diện với các chất chính thuộc nhóm terpenoids: Cadinene (d) (18,68%), Cadinol (a) (5,01%), Muu...