Phạm Văn Chương
Year of Birth: 1960
Fields/Area of Specialization: Công nghệ vật liệu gỗ; Khoa học gỗ; Keo dán gỗ.
Qualification: PGS.TS
Google Scholar: Link
QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO: - 1982, Kỹ sư, Công nghệ chế biến gỗ, Trường Đại học Lâm nghiệp - 2001, Tiến sĩ, Công nghệ chế biến gỗ, Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam

Content Distribution

ABSTRACTS VIEWS

595

VIEWS & DOWNLOAD

421

Top Country :

Search Results

???browse.full.range???
 Phạm Văn Chương
author picture
Qualification: Công nghệ vật liệu gỗ; Khoa học gỗ; Keo dán gỗ.
Fields/Area of Specialization: PGS.TS
QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO: - 1982, Kỹ sư, Công nghệ chế biến gỗ, Trường Đại học Lâm nghiệp - 2001, Tiến sĩ, Công nghệ chế biến gỗ, Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam
???browse.full.range???