Bùi Thế Đồi
Year of Birth: 1973
Fields/Area of Specialization: Đại học Sinh thái rừng; Lâm học; Quản lý hệ sinh thái tổng hợp. Sau Đại học Sinh thái rừng; Sinh thái rừng nâng cao; Kỹ thuật lâm sinh nâng cao; Tiếng Anh chuyên ngành Lâm sinh học. Đào tạo ngắn hạn/Bồi dưỡng Biến đổi khí hậu và REDD+; Thiết kế công trình lâm sinh.
Qualification: PGS.TS
Google Scholar: Link
+ QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO: 1995, Kỹ sư, Lâm sinh tổng hợp, Trường Đại học Lâm nghiệp; 2002, Thạc sĩ, Lâm học, Trường Đại học Lâm nghiệp; 2008, Tiến sĩ, Khoa học Lâm nghiệp, Trường Đại học Tổng hợp Bang Colorado, Mỹ. + QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC: 8/1996 - 7/1998: Tập sự giảng dạy và nghiên cứu, Khoa Lâm học, Trường Đại học Lâm nghiệp; Từ 8/1998 - 8/2004: Giảng viên và nghiên cứu viên, Khoa Lâm học, Trường Đại học Lâm nghiệp; 9/2004 - 8/2008: Nghiên cứu sinh, Trường ĐH Tổng hợp Bang Colorado, Mỹ; 9/2008 - 4/2009: Cán bộ phòng KHCN&HTQT; Kiêm giảng bộ môn Lâm sinh, Khoa Lâm học, Trường Đại học Lâm nghiệp; 5/2009 - 3/2011: Phó trưởng phòng Đào tạo; Tổ trưởng tổ ĐBCL&KT; Kiêm giảng, Bộ môn Lâm sinh, khoa Lâm học; 4/2011 - 9/2015: Trưởng phòng KHCN&HTQT; Kiêm giảng, bộ môn Lâm sịnh, khoa Lâm học; Điều phối viên Chương trình đào tạo tiên tiến; 10/2015 - 03/2016: Phó Hiệu trưởng, Trường Đại học Lâm nghiệp; 03/2016 - 03/2017: Phó Hiệu trưởng; Trưởng khoa Lâm học; 03/2017 đến nay: Phó Hiệu trưởng, Trường Đại học Lâm nghiệp; Kiêm nhiệm Giám đốc Trung tâm Giống và Lâm nghiệp công nghệ cao.

Content Distribution

ABSTRACTS VIEWS

983

VIEWS & DOWNLOAD

99

Top Country :

Search Results

???browse.full.range???
 Bùi Thế Đồi
Qualification: Đại học Sinh thái rừng; Lâm học; Quản lý hệ sinh thái tổng hợp. Sau Đại học Sinh thái rừng; Sinh thái rừng nâng cao; Kỹ thuật lâm sinh nâng cao; Tiếng Anh chuyên ngành Lâm sinh học. Đào tạo ngắn hạn/Bồi dưỡng Biến đổi khí hậu và REDD+; Thiết kế công trình lâm sinh.
Fields/Area of Specialization: PGS.TS
+ QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO: 1995, Kỹ sư, Lâm sinh tổng hợp, Trường Đại học Lâm nghiệp; 2002, Thạc sĩ, Lâm học, Trường Đại học Lâm nghiệp; 2008, Tiến sĩ, Khoa học Lâm nghiệp, Trường Đại học Tổng hợp Bang Colorado, Mỹ. + QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC: 8/1996 - 7/1998: Tập sự giảng dạy và nghiên cứu, Khoa Lâm học, Trường Đại học Lâm nghiệp; Từ 8/1998 - 8/2004: Giảng viên và nghiên cứu viên, Khoa Lâm học, Trường Đại học Lâm nghiệp; 9/2004 - 8/2008: Nghiên cứu sinh, Trường ĐH Tổng hợp Bang Colorado, Mỹ; 9/2008 - 4/2009: Cán bộ phòng KHCN&HTQT; Kiêm giảng bộ môn Lâm sinh, Khoa Lâm học, Trường Đại học Lâm nghiệp; 5/2009 - 3/2011: Phó trưởng phòng Đào tạo; Tổ trưởng tổ ĐBCL&KT; Kiêm giảng, Bộ môn Lâm sinh, khoa Lâm học; 4/2011 - 9/2015: Trưởng phòng KHCN&HTQT; Kiêm giảng, bộ môn Lâm sịnh, khoa Lâm học; Điều phối viên Chương trình đào tạo tiên tiến; 10/2015 - 03/2016: Phó Hiệu trưởng, Trường Đại học Lâm nghiệp; 03/2016 - 03/2017: Phó Hiệu trưởng; Trưởng khoa Lâm học; 03/2017 đến nay: Phó Hiệu trưởng, Trường Đại học Lâm nghiệp; Kiêm nhiệm Giám đốc Trung tâm Giống và Lâm nghiệp công nghệ cao.
???browse.full.range???