Untitled Nguyễn Hải Hòa
Year of Birth: 1974
Fields/Area of Specialization: Quản lý tài nguyên và Môi trường
Qualification: PGS.TS
Google Scholar: Link
1999- 2002: Giảng viên BM Quản lý Môi trường, Khoa QLTNRMT; 2002- 2005: Học thạc sỹ tại ĐH Quốc gia Úc; 2005- 2009: Giảng viên BM QLMT, Khoa QLTNR&MT; 2009- 2013: NCS tại ĐH Queensland, Úc; 2013 - đến nay: Giảng viên BM KTMT, Khoa QLTNR&MT

Content Distribution

ABSTRACTS VIEWS

17

VIEWS & DOWNLOAD

2

Top Country :

Search Results

Showing results [1 - 3] / 3
 Untitled Nguyễn Hải Hòa
author picture
Qualification: Quản lý tài nguyên và Môi trường
Fields/Area of Specialization: PGS.TS
1999- 2002: Giảng viên BM Quản lý Môi trường, Khoa QLTNRMT; 2002- 2005: Học thạc sỹ tại ĐH Quốc gia Úc; 2005- 2009: Giảng viên BM QLMT, Khoa QLTNR&MT; 2009- 2013: NCS tại ĐH Queensland, Úc; 2013 - đến nay: Giảng viên BM KTMT, Khoa QLTNR&MT
Showing results [1 - 3] / 3