Nguyễn Hải Hòa
Year of Birth: 2/1974
Fields/Area of Specialization: Bậc Đại học: Viễn thám và GIS ứng dụng trong quản lý tài nguyên và môi trường, Khoa học Môi trường, Sinh thái Môi trường; Công nghệ Quản lý Môi trường. Bậc Sau đại học: Viễn thám và GIS ứng dụng trong quản lý tài nguyên và môi trường; Đánh giá tác động Môi trường; Biến đổi khí hậu trong Lâm nghiệp; Đánh giá rủi ro sinh thái.
Qualification: PGS.TS
Google Scholar: Link
1999- 2002: Giảng viên BM Quản lý Môi trường, Khoa QLTNRMT; 2002- 2005: Học thạc sỹ tại ĐH Quốc gia Úc; 2005- 2009: Giảng viên BM QLMT, Khoa QLTNR&MT; 2009- 2013: NCS tại ĐH Queensland, Úc; 2013 - đến nay: Giảng viên BM KTMT, Khoa QLTNR&MT

Content Distribution

ABSTRACTS VIEWS

75

VIEWS & DOWNLOAD

4

Top Country :

Search Results

  • item.jpg
  • Tạp chí KH&CN Lâm nghiệp (VNUF Journal Article)


  • Authors: Vũ Văn, Thái; Nguyễn Hải, Hòa; Lê Thị Quỳnh, Hoa; Nguyễn Minh, Ngọc; Tống Phước Hoàng, Hiếu; Nguyễn Duy, Liêm (2021)

  • Những kết quả đạt được đã và đang hỗ trợ hiệu quả cho công tác theo dõi, cập nhật diễn biến rừng góp phần ngăn chặn phá rừng, khai thác rừng trái phép trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên - Huế. Ngoài ra, ứng dụng này có thể được nhân rộng cho các địa phương khác ở Việt Nam.

Showing results [1 - 5] / 5
 Nguyễn Hải Hòa
author picture
Qualification: Bậc Đại học: Viễn thám và GIS ứng dụng trong quản lý tài nguyên và môi trường, Khoa học Môi trường, Sinh thái Môi trường; Công nghệ Quản lý Môi trường. Bậc Sau đại học: Viễn thám và GIS ứng dụng trong quản lý tài nguyên và môi trường; Đánh giá tác động Môi trường; Biến đổi khí hậu trong Lâm nghiệp; Đánh giá rủi ro sinh thái.
Fields/Area of Specialization: PGS.TS
1999- 2002: Giảng viên BM Quản lý Môi trường, Khoa QLTNRMT; 2002- 2005: Học thạc sỹ tại ĐH Quốc gia Úc; 2005- 2009: Giảng viên BM QLMT, Khoa QLTNR&MT; 2009- 2013: NCS tại ĐH Queensland, Úc; 2013 - đến nay: Giảng viên BM KTMT, Khoa QLTNR&MT
Showing results [1 - 5] / 5
  • item.jpg
  • Tạp chí KH&CN Lâm nghiệp (VNUF Journal Article)


  • Authors: Vũ Văn, Thái; Nguyễn Hải, Hòa; Lê Thị Quỳnh, Hoa; Nguyễn Minh, Ngọc; Tống Phước Hoàng, Hiếu; Nguyễn Duy, Liêm (2021)

  • Những kết quả đạt được đã và đang hỗ trợ hiệu quả cho công tác theo dõi, cập nhật diễn biến rừng góp phần ngăn chặn phá rừng, khai thác rừng trái phép trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên - Huế. Ngoài ra, ứng dụng này có thể được nhân rộng cho các địa phương khác ở Việt Nam.