Trần Văn Chứ
Year of Birth: 1962
Fields/Area of Specialization: Chế biến lâm sản; Ván nhân tạo; Khoa học môi trường; Trang trí nội thất; Biến tính gỗ; Công nghệ vật liệu
Qualification: GS.TS
Google Scholar: Link
Năm 1987 tốt nghiệp đại học chính quy chuyên ngành Chế biến gỗ Trường Đại học Lâm nghiệp; Năm 2001 nhận học vị Tiến sĩ kỹ thuật chuyên ngành Quá trình cơ giới hóa gia công gỗ, công nghệ đồ gỗ - ngành vật liệu gỗ Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam. Từ 1988-1997 là Giảng viên Bộ môn Công nghệ Xẻ - Mộc, Khoa Chế biến lâm sản; Từ 1998-1999 là Giảng viên, Phó chủ nhiệm Bộ môn Công nghệ Xẻ - Mộc, Khoa Chế biến lâm sản; Từ 1999-2001 là Giảng viên, Phó Giám đốc Trung tâm Công nghiệp rừng Trường Đại học Lâm nghiệp; Từ 2001-2003 là Giảng viên, Tiến sĩ, Chủ nhiệm Bộ môn Công nghệ xẻ mộc; Từ 2003-2005 là Giảng viên, Tiến sĩ, Chủ nhiệm Bộ môn Công nghệ xẻ mộc, Phó Chủ nhiệm Khoa Chế biến Lâm sản; Từ 2005-2007 là Giảng viên chính (kiêm giảng), Tiến sĩ, Trưởng phòng Tổ chức Hành chính; Từ 01/2008 -5/2011 là Giảng viên chính, Phó Giáo sư, Phó Hiệu trưởng, kiêm Giám đốc Cơ sở 2, Phó Bí thư Đảng bộ Trường Đại học Lâm nghiệp; Từ 5/2011 -12/2012 là Giảng viên chính, Nhà giáo ưu tú, Phó Giáo sư, Phó Hiệu trưởng, Phó Bí thư Đảng bộ Trường Đại học Lâm nghiệp; Từ 01/2013 - 04/2015 là Giảng viên chính, Nhà giáo ưu tú, Phó Giáo sư, Phó Bí thư Đảng bộ, Hiệu trưởng Trường Đại học Lâm nghiệp; Từ 05/2015 - 10/2015 là Giảng viên chính, Nhà giáo ưu tú, Phó Giáo sư, Bí thư Đảng bộ, Hiệu trưởng Trường Đại học Lâm nghiệp; Từ 11/2015 - 2/2017 là Giảng viên chính, Nhà giáo ưu tú, Giáo sư, Bí thư Đảng bộ, Hiệu trưởng Trường Đại học Lâm nghiệp; Từ 2/2017 -10/2017 là Giảng viên cao cấp, Nhà giáo ưu tú, Giáo sư, Bí thư Đảng bộ, Hiệu trưởng Trường Đại học Lâm nghiệp; Từ 11/2017 đến nay là Giảng viên cao cấp, Nhà giáo nhân dân, Giáo sư, Bí thư Đảng bộ, Hiệu trưởng Trường Đại học Lâm nghiệp.

Content Distribution

ABSTRACTS VIEWS

102

VIEWS & DOWNLOAD

21

Top Country :

Search Results

Showing results [1 - 4] / 4
 Trần Văn Chứ
author picture
Qualification: Chế biến lâm sản; Ván nhân tạo; Khoa học môi trường; Trang trí nội thất; Biến tính gỗ; Công nghệ vật liệu
Fields/Area of Specialization: GS.TS
Năm 1987 tốt nghiệp đại học chính quy chuyên ngành Chế biến gỗ Trường Đại học Lâm nghiệp; Năm 2001 nhận học vị Tiến sĩ kỹ thuật chuyên ngành Quá trình cơ giới hóa gia công gỗ, công nghệ đồ gỗ - ngành vật liệu gỗ Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam. Từ 1988-1997 là Giảng viên Bộ môn Công nghệ Xẻ - Mộc, Khoa Chế biến lâm sản; Từ 1998-1999 là Giảng viên, Phó chủ nhiệm Bộ môn Công nghệ Xẻ - Mộc, Khoa Chế biến lâm sản; Từ 1999-2001 là Giảng viên, Phó Giám đốc Trung tâm Công nghiệp rừng Trường Đại học Lâm nghiệp; Từ 2001-2003 là Giảng viên, Tiến sĩ, Chủ nhiệm Bộ môn Công nghệ xẻ mộc; Từ 2003-2005 là Giảng viên, Tiến sĩ, Chủ nhiệm Bộ môn Công nghệ xẻ mộc, Phó Chủ nhiệm Khoa Chế biến Lâm sản; Từ 2005-2007 là Giảng viên chính (kiêm giảng), Tiến sĩ, Trưởng phòng Tổ chức Hành chính; Từ 01/2008 -5/2011 là Giảng viên chính, Phó Giáo sư, Phó Hiệu trưởng, kiêm Giám đốc Cơ sở 2, Phó Bí thư Đảng bộ Trường Đại học Lâm nghiệp; Từ 5/2011 -12/2012 là Giảng viên chính, Nhà giáo ưu tú, Phó Giáo sư, Phó Hiệu trưởng, Phó Bí thư Đảng bộ Trường Đại học Lâm nghiệp; Từ 01/2013 - 04/2015 là Giảng viên chính, Nhà giáo ưu tú, Phó Giáo sư, Phó Bí thư Đảng bộ, Hiệu trưởng Trường Đại học Lâm nghiệp; Từ 05/2015 - 10/2015 là Giảng viên chính, Nhà giáo ưu tú, Phó Giáo sư, Bí thư Đảng bộ, Hiệu trưởng Trường Đại học Lâm nghiệp; Từ 11/2015 - 2/2017 là Giảng viên chính, Nhà giáo ưu tú, Giáo sư, Bí thư Đảng bộ, Hiệu trưởng Trường Đại học Lâm nghiệp; Từ 2/2017 -10/2017 là Giảng viên cao cấp, Nhà giáo ưu tú, Giáo sư, Bí thư Đảng bộ, Hiệu trưởng Trường Đại học Lâm nghiệp; Từ 11/2017 đến nay là Giảng viên cao cấp, Nhà giáo nhân dân, Giáo sư, Bí thư Đảng bộ, Hiệu trưởng Trường Đại học Lâm nghiệp.
Showing results [1 - 4] / 4