Bùi Văn Thắng
Year of Birth: 5/1979
Fields/Area of Specialization: Đại học: Giảng dạy các học phần: Nhập môn CNSH, Di truyền học, Sinh học phân tử, Kỹ thuật di truyền, Công nghệ tế bào thực vật. Sau đại học: Giảng dạy các học phần: Sinh học phân tử nâng cao; CNSH trong chọn tạo giống. Đào tạo ngắn hạn/bồi dưỡng: - Ứng dụng Công nghệ sinh học trong giám định sinh vật biến đổi gen, giám định loài, phân tích đa dạng di truyền. - Ứng dụng Công nghệ sinh học trong vi nhân giống cây trồng nông lâm nghiệp, hoa cây cảnh, cây dược liệu, cây ăn quả. - Ứng dụng Công nghệ sinh học trong nhân giống và nuôi trồng nấm dược liệu.
Qualification: PGS.TS
Google Scholar: Link
+ QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO: 2002: Cử nhân, Công nghệ sinh học, Đại học Khoa học Tự Nhiên, ĐH Quốc Gia Hà Nội; 2003: Thực tập khoa học, Sinh học phân tử, Kasetsart University, Thailand; 2007, Thực tập khoa học, Cải thiện giống cây lâm nghiệp nhiệt đới, Centre for Forest Biotechnology and Tree Improvement Research (CFBTI), Jogjakarta- Indonesia; 2008: Thạc sỹ, Công nghệ sinh học, Viện Sinh thái & Tài nguyên sinh vật, Viện Hàn lâm KH & CN Việt Nam; 2014: Tiến sĩ, Di truyền học, Viện Công nghệ sinh học, Viện Hàn lâm KH & CN Việt Nam. 2019: Cao cấp lý luận chính trị, Học Viện Chính trị Quốc Gia Hồ Chí Minh. + QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC: 1999 - 2002: Sinh viên thực tập nghiên cứu tại Viện Công nghệ sinh học - Viện Hàn Lâm Khoa học & Công nghệ Việt Nam; 2002 - 10/2005: Nghiên cứu viên tại Viện Công nghệ sinh học - Viện Hàn Lâm Khoa học & Công nghệ Việt Nam; 11/2005 - 2/2013: Giảng viên tại Trung tâm giống & Công nghệ sinh học - Khoa Lâm học - Trường Đại học Lâm nghiệp; 3/2013 đến nay: Giảng viên tại Viện CNSH Lâm nghiệp - Trường Đại học Lâm nghiệp. 3/2013 - 8/2014: Phó Viện trưởng Viện CNSH Lâm nghiệp, Kiêm Trưởng Bộ môn Công nghệ tế bào;8/2014 - 8/2015: Quyền Viện trưởng Viện CNSH Lâm nghiệp, Chủ tịch Hội đồng KH &ĐT Viện, Phó Bí thư Chi Bộ; 9/2015 - 2018: Viện trưởng Viện CNSH Lâm nghiệp, Chủ tịch Hội đồng KH &ĐT Viện, Bí thư Chi Bộ, Kiêm Trưởng Bộ môn Công nghệ gen & Di truyền phân tử; Bộ môn Chăn Nuôi Thú Y. 2018 - đến nay: Viện trưởng Viện CNSH Lâm nghiệp, Bí thư Chi Bộ.

Content Distribution

ABSTRACTS VIEWS

34

VIEWS & DOWNLOAD

2

Top Country :

Search Results

Showing results [1 - 3] / 3
 Bùi Văn Thắng
author picture
Qualification: Đại học: Giảng dạy các học phần: Nhập môn CNSH, Di truyền học, Sinh học phân tử, Kỹ thuật di truyền, Công nghệ tế bào thực vật. Sau đại học: Giảng dạy các học phần: Sinh học phân tử nâng cao; CNSH trong chọn tạo giống. Đào tạo ngắn hạn/bồi dưỡng: - Ứng dụng Công nghệ sinh học trong giám định sinh vật biến đổi gen, giám định loài, phân tích đa dạng di truyền. - Ứng dụng Công nghệ sinh học trong vi nhân giống cây trồng nông lâm nghiệp, hoa cây cảnh, cây dược liệu, cây ăn quả. - Ứng dụng Công nghệ sinh học trong nhân giống và nuôi trồng nấm dược liệu.
Fields/Area of Specialization: PGS.TS
+ QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO: 2002: Cử nhân, Công nghệ sinh học, Đại học Khoa học Tự Nhiên, ĐH Quốc Gia Hà Nội; 2003: Thực tập khoa học, Sinh học phân tử, Kasetsart University, Thailand; 2007, Thực tập khoa học, Cải thiện giống cây lâm nghiệp nhiệt đới, Centre for Forest Biotechnology and Tree Improvement Research (CFBTI), Jogjakarta- Indonesia; 2008: Thạc sỹ, Công nghệ sinh học, Viện Sinh thái & Tài nguyên sinh vật, Viện Hàn lâm KH & CN Việt Nam; 2014: Tiến sĩ, Di truyền học, Viện Công nghệ sinh học, Viện Hàn lâm KH & CN Việt Nam. 2019: Cao cấp lý luận chính trị, Học Viện Chính trị Quốc Gia Hồ Chí Minh. + QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC: 1999 - 2002: Sinh viên thực tập nghiên cứu tại Viện Công nghệ sinh học - Viện Hàn Lâm Khoa học & Công nghệ Việt Nam; 2002 - 10/2005: Nghiên cứu viên tại Viện Công nghệ sinh học - Viện Hàn Lâm Khoa học & Công nghệ Việt Nam; 11/2005 - 2/2013: Giảng viên tại Trung tâm giống & Công nghệ sinh học - Khoa Lâm học - Trường Đại học Lâm nghiệp; 3/2013 đến nay: Giảng viên tại Viện CNSH Lâm nghiệp - Trường Đại học Lâm nghiệp. 3/2013 - 8/2014: Phó Viện trưởng Viện CNSH Lâm nghiệp, Kiêm Trưởng Bộ môn Công nghệ tế bào;8/2014 - 8/2015: Quyền Viện trưởng Viện CNSH Lâm nghiệp, Chủ tịch Hội đồng KH &ĐT Viện, Phó Bí thư Chi Bộ; 9/2015 - 2018: Viện trưởng Viện CNSH Lâm nghiệp, Chủ tịch Hội đồng KH &ĐT Viện, Bí thư Chi Bộ, Kiêm Trưởng Bộ môn Công nghệ gen & Di truyền phân tử; Bộ môn Chăn Nuôi Thú Y. 2018 - đến nay: Viện trưởng Viện CNSH Lâm nghiệp, Bí thư Chi Bộ.
Showing results [1 - 3] / 3