Phạm Văn Chương
Fields/Area of Specialization: Giáo sư, Tiến sĩ
Qualification: Công nghệ Chế biến Lâm sản
Google Scholar: Link
QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO: - 1982, Kỹ sư, Công nghệ chế biến gỗ, Trường Đại học Lâm nghiệp - 2001, Tiến sĩ, Công nghệ chế biến gỗ, Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam

Content Distribution

ABSTRACTS VIEWS

0

VIEWS & DOWNLOAD

0

Top Country :

Search Results

Showing results [1 - 1] / 1
 Phạm Văn Chương
author picture
Qualification: Giáo sư, Tiến sĩ
Fields/Area of Specialization: Công nghệ Chế biến Lâm sản
QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO: - 1982, Kỹ sư, Công nghệ chế biến gỗ, Trường Đại học Lâm nghiệp - 2001, Tiến sĩ, Công nghệ chế biến gỗ, Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam
Showing results [1 - 1] / 1