Bùi Mạnh Hưng
Year of Birth: 3/1981
Fields/Area of Specialization: Đại học: Thống kê toán học trong lâm nghiệp; Viễn thám và GIS; Điều tra rừng; Quy hoạch sử dụng đất đô thị; Sản lượng rừng; Thống kê đại cương (chương trình tiên tiến). Sau Đại học: Phân tích thống kê số liệu lâm nghiệp (Thạc sỹ nhiệt đới); Viễn thám và GIS. Đào tạo ngắn hạn/Bồi dưỡng: Xây dựng và quản lý bản đồ số bằng phần mềm: Mapinfo, Qgis, Arcgis. Phân tích số liệu nghiên cứu khoa học bằng phần mềm: Spss, Stata, Sas, R, R studio, Past, Excel, Statgraphics, Irristat.
Qualification: TS
Google Scholar: Link
+ QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO: 2003, Kỹ sư, Lâm sinh, Trường Đại học Lâm nghiệp; 2010, Thạc sỹ, Quản lý môi trường và phát triển, Trường Đại học quốc gia Úc; 2011, Thạc sỹ, Lâm nghiệp, Trường Đại học quốc gia Úc; 2016, Tiến sĩ, Khoa học Lâm nghiệp, Trường Bách khoa Dresden. + QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC: Từ 6/2003 - 6/2004: Giảng viên tập sự, bộ môn Điều tra quy hoạch, khoa lâm học, trường Đại học Lâm nghiệp; Từ 6/2004-11/2009: Giảng viên biên chế, bộ môn Điều tra quy hoạch, khoa lâm học, trường Đại học Lâm nghiệp; Từ 11/2009-3/2011: Sống và học tập tại Úc; Từ 4/2011-10/2013: Phó trưởng bộ môn, bộ môn Điều tra quy hoạch, khoa lâm học, trường Đại học Lâm nghiệp; Từ 11/2013-12/2016: Học tiến sĩ tại Đại học Bách Khoa Dresden, Đức; Từ 1/2017- 12/2017: Giảng viên biên chế, bộ môn Điều tra quy hoạch, khoa lâm học, trường Đại học Lâm nghiệp; Từ 12/2017-5/2018: Phòng Hợp tác quốc tế, Trường Đại học Lâm nghiệp. Giảng viên kiêm giảng Khoa Lâm học, Xuân Mai, Chương Mỹ, Hà Nội; Từ 6/2018-14/9/2019: Phó trưởng Ban, Ban tạp chí khoa học và Website, Trường Đại học lâm nghiệp. Giảng viên kiêm giảng Khoa Lâm học, Xuân Mai, Chương Mỹ, Hà Nội; Từ 15/9/2019-Nay: Phó trưởng Khoa, Khoa Lâm học, Đại học Lâm nghiệp, Xuân Mai, Chương Mỹ, Hà Nội.

Content Distribution

ABSTRACTS VIEWS

195

VIEWS & DOWNLOAD

8

Top Country :

Search Results

  • item.jpg
  • Tạp chí KH&CN Lâm nghiệp (VNUF Journal Article)


  • Authors: Nguyễn Văn, Quý; Bùi Mạnh, Hưng; Phạm Thanh, Hà; Nguyễn Thanh, Tuấn; Nguyễn Hữu, Thế (2021)

  • Kết quả của nghiên cứu cung cấp cơ sở khoa học quan trọng cho việc định lượng giá trị rừng, điều tiết quá trình sinh trưởng, tái sinh rừng và đa dạng sinh học, nhằm bảo vệ và phát triển, nâng cao chất lượng tài nguyên rừng theo hướng bền vững và lâu dài tại khu vực nghiên cứu.

Showing results [1 - 7] / 7
 Bùi Mạnh Hưng
author picture
Qualification: Đại học: Thống kê toán học trong lâm nghiệp; Viễn thám và GIS; Điều tra rừng; Quy hoạch sử dụng đất đô thị; Sản lượng rừng; Thống kê đại cương (chương trình tiên tiến). Sau Đại học: Phân tích thống kê số liệu lâm nghiệp (Thạc sỹ nhiệt đới); Viễn thám và GIS. Đào tạo ngắn hạn/Bồi dưỡng: Xây dựng và quản lý bản đồ số bằng phần mềm: Mapinfo, Qgis, Arcgis. Phân tích số liệu nghiên cứu khoa học bằng phần mềm: Spss, Stata, Sas, R, R studio, Past, Excel, Statgraphics, Irristat.
Fields/Area of Specialization: TS
+ QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO: 2003, Kỹ sư, Lâm sinh, Trường Đại học Lâm nghiệp; 2010, Thạc sỹ, Quản lý môi trường và phát triển, Trường Đại học quốc gia Úc; 2011, Thạc sỹ, Lâm nghiệp, Trường Đại học quốc gia Úc; 2016, Tiến sĩ, Khoa học Lâm nghiệp, Trường Bách khoa Dresden. + QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC: Từ 6/2003 - 6/2004: Giảng viên tập sự, bộ môn Điều tra quy hoạch, khoa lâm học, trường Đại học Lâm nghiệp; Từ 6/2004-11/2009: Giảng viên biên chế, bộ môn Điều tra quy hoạch, khoa lâm học, trường Đại học Lâm nghiệp; Từ 11/2009-3/2011: Sống và học tập tại Úc; Từ 4/2011-10/2013: Phó trưởng bộ môn, bộ môn Điều tra quy hoạch, khoa lâm học, trường Đại học Lâm nghiệp; Từ 11/2013-12/2016: Học tiến sĩ tại Đại học Bách Khoa Dresden, Đức; Từ 1/2017- 12/2017: Giảng viên biên chế, bộ môn Điều tra quy hoạch, khoa lâm học, trường Đại học Lâm nghiệp; Từ 12/2017-5/2018: Phòng Hợp tác quốc tế, Trường Đại học Lâm nghiệp. Giảng viên kiêm giảng Khoa Lâm học, Xuân Mai, Chương Mỹ, Hà Nội; Từ 6/2018-14/9/2019: Phó trưởng Ban, Ban tạp chí khoa học và Website, Trường Đại học lâm nghiệp. Giảng viên kiêm giảng Khoa Lâm học, Xuân Mai, Chương Mỹ, Hà Nội; Từ 15/9/2019-Nay: Phó trưởng Khoa, Khoa Lâm học, Đại học Lâm nghiệp, Xuân Mai, Chương Mỹ, Hà Nội.
Showing results [1 - 7] / 7
  • item.jpg
  • Tạp chí KH&CN Lâm nghiệp (VNUF Journal Article)


  • Authors: Nguyễn Văn, Quý; Bùi Mạnh, Hưng; Phạm Thanh, Hà; Nguyễn Thanh, Tuấn; Nguyễn Hữu, Thế (2021)

  • Kết quả của nghiên cứu cung cấp cơ sở khoa học quan trọng cho việc định lượng giá trị rừng, điều tiết quá trình sinh trưởng, tái sinh rừng và đa dạng sinh học, nhằm bảo vệ và phát triển, nâng cao chất lượng tài nguyên rừng theo hướng bền vững và lâu dài tại khu vực nghiên cứu.